over ons

Bij ons staat de ontwikkeling van onze leerlingen centraal.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze wet zijn:

  • Reguliere en speciale scholen werken samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen;
  • Scholen hebben zorgplicht: de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijs-behoeften van een kind;
  • Scholen en gemeenten/ jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg;
  • Minder regelgeving vanuit Den Haag, zodat er meer in de eigen regio geregeld kan worden.

Samenwerkingsverband en subregio
Alle schoolbesturen van de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe) zijn verenigd in het Samenwerkings- verband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is verdeeld in vier subregio’s. De scholen van Marenland vallen onder de subregio Noord 1. Marenland werkt in de subregio nauw samen met Noordkwartier, Stichting Lauwers en Eems en het christelijk schoolbestuur Noord om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Meer informatie over Passend onderwijs op de Huifkar, vindt u in het document “ondersteuningsprofiel”. Dit vindt u onder het tabblad: Praktisch / Documenten

VVTO

Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven op OBS De Huifkar. Kinderen leren zowel spelenderwijs (groep 1/2) als via een nieuwe methode Stepping Stones ( groep 3 t/m 8 ) Engels te verstaan en eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het spreken en begrijpen van Engels heeft de nadruk. De methode wordt digitaal via het digibord aangeboden en verwerkt in een werkschrift.

Op een natuurlijke manier de taal leren staat bij VVTO voorop en juist vanaf groep 1 is dat goed te realiseren. In de onderbouw draait het allereerst om het begrijpen en spreken. In de hogere groepen leren kinderen ook lezen en schrijven in de vreemde taal. Op jonge leeftijd een vreemde taal leren stimuleert daarnaast de algemene taalontwikkeling en maakt kinderen internationaal bewust.

Play Video

Basisvakken

De basisvakken zoals rekenen en taal maken een groot deel uit van onze dagelijkse praktijk. Logisch tenslotte, we zijn een basisschool en we willen de kinderen in 8 jaar tijd een goede en gedegen basis meegeven.

In de link vindt u een filmpje waarin een van de leerkrachten, Jolanda van Dijk, vertelt hoe we dit vormgeven.

Play Video

Kunst- en Cultuur Profielschool

Visie op cultuuronderwijs.                                         

Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. De school maakt kunst en cultuur toegankelijk voor leerlingen en geeft kinderen hiermee de bagage die ze nodig hebben in hun verdere (school)loopbaan. Wij richten ons als school vooral op: muziek, dans, drama en beeldende vorming

Muziek, toneel en dans nemen bij ons een prominente plaats in. We nodigen jaarlijks professionele mensen in ter ondersteuning van de lessen drama, muziek en dans. Daarnaast hebben we ook oog voor een breder cultureel spectrum. Zo krijgen de kinderen vanaf groep 7 niet alleen professionele dans- en dramalessen, maar werken we in de groepen 3 t/m 8 met circuitmodellen, waarbij kinderen zelf (binnen bepaalde grenzen) de regie hebben over hun lessen beeldende vorming. In de bovenbouw gaat dat ook op voor de lessen Wereldoriëntatie en ICT. 

Op die manier leren de kinderen niet alleen om zich te presenteren, maar leren ze ook dat samen werken en samen leren zowel leuk als belangrijk is. We willen ons aanbod in de aankomende jaren graag uitbreiden en versterken. Het doel is om hier een zichtbare doorgaande lijn in te ontwikkelen en dat kinderen in de 8 jaar dat ze hier op school zitten allemaal hetzelfde uitgebreide aanbod hebben gekregen.

Wij hebben cultuur als speerpunt. Cultuur in de breedste zin van het woord. We doen veel aan:

  • creativiteit
  • muziek, zang & dans
  • toneel & theater
  • museumbezoek

Iedere maand is er een Showtime, waarin twee, of soms drie, groepen een voorstelling mogen geven. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van professionele ondersteuning door bijvoorbeeld een dramadocent, een toneelregisseur, of een dansleraar.

Showtime is altijd op een vrijdagochtend na de pauze en hiervoor worden de ouders/verzorgers uitgenodigd van de kinderen die de voorstelling geven en op het podium staan.

Dans is een expressievorm, waarbij het niet alleen fijn is om te bewegen, maar het versterkt ook het groepsgebeuren. Van dansen wordt je vrolijk en je krijgt er energie van.

Jaarlijks proberen we minimaal twee keer met een groep een museum te bezoeken. Soms is dat verbonden aan een thema/onderwerp waar aan gewerkt wordt, soms is dat afhankelijk van het aanbod van een museum.

Met  ingang van het schooljaar 2023 – 204 zijn wij een officiële Cultuurprofielschool en opgenomen in het  landelijke netwerk van scholen zowel in het Primair als in het Voortgezet onderwijs die Kunst& Cultuur een prominente plek in hun onderwijs hebben gegeven.

Onderstaand vindt u de conclusie die de auditcommissie schreef naar aanleiding van het schoolbezoek  aan de Huifkar in het voorjaar van 2023……

Uit het verslag van de auditcommissie…..

De Huifkar is al vele jaren bezig om de kunst en cultuur lessen stevig in de school te zetten. Er wordt kritisch en met aandacht gewerkt aan de lessen drama en dans waarvoor er professioneel docenten zeker twee dagen in de week verbonden zijn aan de school. Tijdens de maandelijkse Showtime voorstellingen kunnen de leerlingen hun kunsten tonen aan de hele school. Elke leerling treedt minimaal twee keer per jaar op. Op het podium durven en kunnen staan, en je kunsten kunnen vertonen, is daarmee een belangrijk speerpunt van de school.

Niet voor niets kregen wij als bezoekers een rijke, ontroerende en inspirerende voorstelling – van zeker een vol uur – van leerlingen van groep 7 en 8 met dans en drama. Indrukwekkend hoe alle leerlingen, op echt hoog niveau (!), via dans maar ook toneel hun expressie, enthousiasme en verhaal weten te delen. Echt iedereen doet mee, geen uitzondering. Duidelijk is dat de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 een rijke podiumvorming doormaken.

 Conclusie

 De Huifkar is een inspirerende dorpsschool die kunst en cultuur – en dan vooral dans en drama – op topniveau neerzet. Wat de school biedt is levensvormend en maakt dat de leerlingen op een andere manier de pubertijd in rollen.

Het team is enthousiast, de leerlingen stralen en het is duidelijk dat ze het samen willen doen en niet apart. Daarom is de VCPS-PO bijzonder blij dat de Huifkar het werken aan cultuuronderwijs samen met de andere cultuurprofielscholen in Nederland wil doen. Welkom! 

Play Video

Burgerschap

We vinden dat we als school een taak hebben om onze leerlingen (mede) op te voeden tot onder
andere: evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen
ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving.

Hiertoe hebben we verschillende doelen en
activiteiten ontwikkeld die in het gelijknamige beleidsplan beschreven staan.

Play Video

Junior Masterclass & Leren leren

Junior Masterclass

Marenland heeft speciaal beleid ontwikkeld voor excellente leerlingen. Juist onze kinderen met een
bijzonder talent verdienen onze aandacht en extra zorg.

Sinds een aantal jaren kennen we de Junior
Masterclass (JMC) voor leerlingen van groep 5 t/m 8.
In deze klas ontmoeten excellente kinderen van de diverse scholen elkaar gedurende een dagdeel
per week. De leerkracht van de JMC werkt volgens een speciaal afgestemd programma met de
kinderen. De JMC wordt elke woensdagmorgen georganiseerd in basisschool de Zaaier.

Belangrijkste doel van de JMC is:
* de ontmoeting van gelijkgestemde leerlingen
* het leren omgaan met je talenten
* de begeleiding van de individuele hulpvraag zowel tijdens de JMC als in de eigen school.

Deze begeleiding betreft zowel het kind als de leerkracht en waar nodig ook de ouders.

Leren Leren

Daarnaast is OBS De Huifkar, in samenwerking met andere basisscholen in de regio en met het
Voortgezet Onderwijs in Groningen, gestart met een eigen Plusklas. Het thema is “Leren leren”.

Kinderen die makkelijk leren, hoeven vaak geen moeite te doen om “goede cijfers” te halen. Op het VO. lukt dat soms niet meer en kunnen ze gefrustreerd raken.

Op een dagdeel per week gaan de kinderen die hiervoor in aanmerking komen naar het VO. om bv. lessen Frans en Geschiedenis te volgen die op een andere manier gegeven worden.

Hieronder vindt u de video naar het “Leren Leren” project.

Play Video

We zijn te bereiken op: +31 50 302 2410

Je kan ons hier vinden

TEN BOER

Riekele Prinsstraat 1B,
9791 DB Ten Boer

050 302 2410

WOLTERSUM

Kerkpad 10,
9795 PC Woltersum

050 302 1282

© Copyright 2024 House Of Dialogue, Alle rechten voorbehouden.

Fill the form

Drop us a line

Fill in this form or send us an e-mail with your inquiry.

Or come visit us at:

301 Howard St. #600
San Francisco, CA 94105