Skip to content

Onderwijsvisie

Visie en missie van de school

Onze school kenmerkt zich al jaren als een school waar goed onderwijs wordt gegeven en waar oog is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en waarin we meegaan met de tijd (denk aan gebruik van computers, tablets en laptops). In schooljaar 2018-2019 hebben wij als team onze missie en visie onder de loep genomen en unaniem de nieuwe misie-visie onderschreven.

 

Onze missie

 Wij zijn OBS De Huifkar. We zijn een openbare school. Wij zijn er voor alle kinderen in en rond Ten Boer en ons  onderwijs wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levens-beschouwing, op basis van principiële gelijkwaardigheid. Ieder kind mag in een veilige en open sfeer zichzelf zijn. Dus..

Onze school heeft tot doel om binnen haar mogelijkheden – in samenwerking met zowel de ouders/verzorgers en andere partijen (bijv. Kids2b en De Deel) –  een zo optimaal mogelijke leef- en leeromgeving voor de leerlingen te creëren. Dit doen wij vanuit een basis van veiligheid, respect en geborgenheid, waarin ook structuur en rust belangrijke pijlers zijn. We sluiten hierbij aan bij de basisbehoeften van ieder kind: relatie, competentie en autonomie.De Huifkar wil een gemeenschap zijn waarbinnen we omzien naar elkaar en betrokken zijn bij elkaar. We streven een zo optimaal mogelijke communicatie na. Pedagogisch partnerschap is hierbij onze leidraad.  Bij pedagogisch partnerschap ondersteunen ouders en de school elkaar en proberen ze hun bijdragen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is het leren, de motivatie en de ontwikkelingen van de kinderen te bevorderen.

Wij willen bereiken dat de Huifkar een plaats is waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheid. We richten ons op kennis en kunde. We willen het beste uit kinderen halen en we hebben hoge verwachtingen. We geloven in een ononderbroken ontwikkeling. Dat geldt voor alle kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Voor de kinderen die meer ondersteuning en aandacht nodig hebben (of dat nu gedragsmatig of cognitief is), doen we onze best om een zo passend mogelijk passend aanbod en een zo optimaal mogelijke begeleiding te bieden.

Sociaal-emotionele vorming en burgerschap zijn voor onze school heel belangrijk. Daarom oefenen wij sociaal-emotionele vaardigheden, o.a. via zang, dans en theater.  De kinderen leren hun kunsten te presenteren aan de hele school tijdens de Showtimes. Wij beogen dat leerlingen hun creativiteit leren benutten. Onze leerlingen zijn zowel qua kennis als qua vaardigheden zo goed mogelijk toegerust voor het voortgezet onderwijs en de uiteindelijke participatie in de samenleving.

De Huifkar ambieert –  in samenwerking met Kids2B  –   een Kindcentrum te zijn voor alle kinderen in de gemeente Ten Boer en de omliggende dorpskernen.

OBS De Huifkar staat voor leren in beweging en is daarbij niet alleen modern, dynamisch en resultaatgericht, maar ook vertrouwd, sociaal en vormend. Onze Mission Statement:

 

Onze visie:

We staan als school middenin de samenleving. Onze maatschappij en het onderwijs veranderen en ontwikkelen zich dagelijks. Wij nemen deel aan deze beweging en willen niet alleen bij de tijd zijn, maar kijken ook naar vaardigheden die onze kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. Veel van onze kinderen zullen uiteindelijk in beroepen werkzaam zijn die nu nog niet eens bestaan. Daarom steken wij in op kennis én sociaal-emotionele vaardigheden.

Leerlingen leren bij ons om samen te werken en te overleggen, zichzelf te presenteren, zelfstandig taken te maken en vaardig te zijn met digitale middelen. Zo willen wij – samen met onze partners en omgeving – onderwijs en samenleving met elkaar verbinden. Deze verbinding is zichtbaar in ons cultuurprofiel, waarin veel aandacht is voor kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Muziek, toneel en dans nemen bij ons een prominente plaats in. We nodigen jaarlijks professionele mensen in ter ondersteuning van de lessen drama, muziek en dans. Daarnaast hebben we ook oog voor een breder cultureel spectrum. Zo krijgen de kinderen vanaf groep 7 niet alleen professionele dans- en dramalessen, maar werken we in de groepen 3 t/m 8 met circuitmodellen, waarbij kinderen zelf (binnen bepaalde grenzen) de regie hebben over hun lessen beeldende vorming. In de bovenbouw gaat dat ook op voor de lessen Wereldoriëntatie en ICT.  Op die manier leren de kinderen niet alleen om zich te presenteren, maar leren ze ook dat samen werken en samen leren zowel leuk als belangrijk is.

Ons onderwijsaanbod is voortdurend in beweging. ICT en moderne leermiddelen zijn speerpunten binnen onze organisatie, evenals didactische werkvormen die leiden tot aangetoonde verbeteringen in het leerproces en de opbrengsten. Wij geven goed les met goede materialen. Onze leerlingen gaan vooruit.

Nog een voorbeeld van onderwijs in beweging is het feit dat de kinderen vanaf groep 1 kennismaken met het Engels als internationale voertaal. In de groepen 1/2 zal dat op een speelse manier gebeuren. Dat past ook binnen ons leidend principe van “Spelend Leren” in de onderbouw. Vanaf groep 3 wordt Engels geleidelijk aan meer methodisch aangeboden. Middels deze doorgaande lijn rusten wij onze kinderen toe om later met veel zelfvertrouwen als wereldburger te kunnen functioneren.

In dit kader past ook onze overtuiging dat we de kinderen mediawijs en digitaal geletterd willen maken. Het kunnen beoordelen of digitale informatie betrouwbaar en valide is, is een belangrijke vaardigheid die we de kinderen willen meegeven, evenals het bewust leren omgaan met sociale media. Dat vraagt van ons dat we ook ICT-vaardig zijn en open staan voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

OBS De Huifkar is bovenal een plaats waar kinderen uitgedaagd worden om zich in een ononderbroken leerproces zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is aandacht voor kennis en vaardigheden, zowel voor wat betreft  de sociaal-emotionele ontwikkeling als het curriculum en de lesstof.  Dit gebeurt passend en in overeenstemming met de eigen mogelijkheden van het kind, waardoor de leerlingen uiteindelijk goed zijn toegerust voor het voortgezet onderwijs en de uiteindelijke participatie in de samenleving.