Skip to content

Organisatiestructuur

Wie doet wat op de Huifkar?

Directeur

Onze directeur is Peter van de Bult. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is hij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het onderwijsleerproces en helpdesk bij problemen. De directeur steunt, volgt en begeleidt de leerkrachten en faciliteert hen en de kinderen door een efficiënte inzet van financiën en middelen.

Intern begeleider

De intern begeleider is Brenda van der Molen. Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. Ook overlegt zij met de groepsleerkracht wat specifieke leerlingen van de school, de leerkracht en zijn/haar klasgenoten nodig heeft. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg en coacht de leerkrachten hierin.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Zij zijn verantwoordelijk voor de sociaal-emotionele en didactische groei van de leerlingen uit hun groep. De leerkrachten zijn daarmee ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren en te analyseren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken de leerkrachten – met ondersteuning van de intern begeleider –  waar de obstakels zitten en maken ze (eventueel samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn de contactpersonen voor de ouders.

Coördinatoren

Een aantal leerkrachten vervult de taak van bouwcoördinator, anti-pestcoördinator, taalcoördinator, rekencoördinator, ICT-coördinator of cultuurcoördinator. Zij zorgen in hun specifieke taakgebied voor initiatieven en werken beleidsvoornemens uit op de werkvloer.

Ondersteunend personeel

Wij zijn heel blij met de aanwezigheid en inzet van onze conciërge Richard.  De conciërge assisteert het team bij diverse werkzaamheden. Ook helpt hij bij activiteiten en verricht klein onderhoud. Ook onderwijsassistente Lina vormt een belangrijk onderdeel van ons team. Lina helpt leerlingen en leerkrachten. Lina en Richard zijn de olie in de motor van onze school.